قلمروی آ‌زاد ی اراده در ایجاد حقوق عینی جدید از منظر حقوق اموال و مالکیت و ثبت

قلمرو آزادی اراده در ایجاد حقوق عینی جدید از منظر حقوق اموال و مالکیت و ثبت[1]   در یک تقسیم‌بندی عمده، حقوق و دعاوی مالی به دو دسته تقسیم عینی و شخصی تقسیم می‌شوند؛ یکی از منابع ایجاد حقوق، عقود و قراردادهای خصوصی هستند که مادّه 10 ق.م حاکمیت اراده را در ایجاد آن‌ها به‌عنوان قاعده پذیرفته است. در حوزه حقوق شخصی‌، نظر به نسبی بودن آثار قراردادها، این قاعده …
ادامه مقاله

نقش نقشه‌برداری کاداستر در صیانت از حقوق بیت‌‌المال در اراضی و منابع طبیعی در پرتو اصل حقوق عمومی

نقش نقشه‌برداری کاداستر در صیانت از حقوق بیت‌‌المال در اراضی و منابع طبیعی در پرتو اصل حقوق عمومی[1]   کاداستر در لغت به‌معنای سرانه، دفتر یادداشت و خط به خط آمده است. پایه‌گذار یک سیستم جامع کاداستر در جهان، کشور فرانسه است که طلایه‌دار نمونه‌های جدیدکاداستر به‌شمار می‌رود و حسب اطلاعات به‌دست آمده از عملیات کاداستر، مشخص گردید به‌عنوان پایه سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی استفاده می‌شوند که در ارزیابی و مدیریت …
ادامه مقاله

ارزش اثباتی اسناد راجع به ملک در جریان ثبتی

هر ملکی که موضوع اظهارنامة ثبتی قرار می‌گیرد تا زمانی که در دفتر املاک به ثبت نرسیده و سند مالکیت برای آن صادر نشده است، ملکِ در جریان ثبتی بوده و دارای مراحل زیر است: 1. ثبت اظهارنامه؛ 2. نشر ‌آگهی‌های نوبتی؛ 3. انقضای مهلت اعتراض به ‌آگهی‌های نوبتی و عدم وصول اعتراض؛ 4. وصول اعتراض در مهلت؛ 5. صدور رأی قطعی به نفع متقاضی ثبت یا متعترض ثبتی؛ 6. انتشار ‌آگهی تحدید حدود  7. تمام شدن مرحلة تحدید حدود و حل اختلافات ناظر به این امر.
ادامه مقاله

بررسی تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ‌ها «از منظر فقه و حقوق موضوعه»

در مقاله بررسی تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ‌ها «از منظر فقه و حقوق موضوعه» سعی شده است به این پرسش اساسی و مهم پاسخ داده شود که چه راهبردها و راهکارهای فقهی و حقوقی مؤثر در مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها وجود دارد. با جامع ترین وب سایت آموزشی وکیل پایه یک یعنی وب سایت تخصصی دکتر بهنام بهنیایی همراه باشید.   کلمات کلیدی …
ادامه مقاله

بررسی سیاست‌های حقوقی تغییر کاربری اراضی کشاورزی با تأکید بر حفظ حریم شهرها و توسعه کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان شمیرانات)

گستردگی ابعاد تغییرات کاربری اراضی کشاورزی یکی از چالش‌های پیش‌روی کشاورزی پایدار بوده و شناسایی عوامل اثرگذار بر آن یکی از مباحث مهم است، در همین راستا، در سال 1374و با اصلاحاتی در سال 1385 تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها را در خارج از بافت قانونی روستاها و در حریم شهرها که باعث از بین رفتن زمین‌های کشاورزی می‌شود، جرم تلقی کرده است. هدف اصلی پژوهش بررسی سیاست‌های حقوقی …
ادامه مقاله

پیامدهای اصلاحات اراضی در غرب ایران (مطالعة موردی: ایلام، کرمانشاه و لرستان)

در مقاله پیامدهای اصلاحات اراضی در غرب ایران علاوه بر پیامدهای اصلاحات ارضی در غرب ایران به‌عنوان مسئلة اصلی تحقیق، علل و عوامل و چگونگی اجرای برنامة اصلاحات ارضی نیز بررسی شده است. رویکرد پژوهش، کیفی بوده و داده‌ها از ‌آرشیو ملی اسناد و منابع کتابخانه‌ای، جمع‌آوری و به روش گراندد تئوری تجزیه و تحلیل شده است. یافته‌ها نشان داد که اجرای اصلاحات ارضی در ایران متأثر از فشار نظام سرمایه‌داری جهانی، …
ادامه مقاله

چالش‌های صدور سند مالکیت المثنی با توجه به استفاده از فناوری‌های رایانه‌ای (تحلیلی بر مادة 120 آیین‌نامة قانون ثبت اسناد و املاک)

چالش‌های صدور سند مالکیت المثنی با توجه به استفاده از فناوری‌های رایانه‌ای (تحلیلی بر مادة 120 آیین‌نامة قانون ثبت اسناد و املاک)[1]   با مفقود شدن سند مالکیت، واکنش منطقی مالک درخواست صدور المثنی سند مالکیت از ادارة ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است. اما، باتوجه به استفادة روزافزون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از نرم‌‌افزار رایانه‌ای و صدور اسناد مالکیت به‌صورت تک‌برگ و از سوی دیگر …
ادامه مقاله

تحلیلی بر مدیریت اراضی کشاورزی در شرکت‌های سهامی زراعی ایران: چالش‌ها و تنگناها

مفهوم مدیریت نظام‌های بهره‌برداری در شرکت‌های سهامی زراعی در ایران به‌ویژه پس از اجرای قانون اصلاحات ارضی در ابتدای دهه 40 مورد توجه قرار گرفته و به‌تدریج به یکی از ارکان برنامه‌های توسعه پایدار کشاورزی تبدیل شده است. خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی و خلأ مدیریت تولید در غیاب عمده مالکین، موجب از هم‌گسیختگی ساختار تولید و مدیریت بخش وسیعی از اراضی کشاورزی شد. حال با توجه به عوامل مختلف …
ادامه مقاله

ماهیت عمق و فضای محاذی زمین از حیث «عینیت»، «حق» و «منفعت»

ماهیت عمق و فضای محاذی زمین از حیث «عینیت»، «حق» و «منفعت»[1] فراهم شدن شرایط برای قدرت بهره‌برداری بیشتر در عمق و فضای محاذی زمین، زمینه را برای طرح سؤالاتی در مورد مالکیت شرعی فراهم کرده است. از جملة مهم‌ترین این سؤالات، این است که ‌آیا می‌توان در قالب عقود یا ایقاعات، عمق و فضای محاذیِ زمین را مستقل از سطح ‌آن، به غیر انتقال داد یا خیر؟ مقاله حاضر، …
ادامه مقاله

مطالعه تطبیقی جایگاه سازمان ثبت اسناد و املاک در ساختار حاکمیت؛ ادغام در «سیستم قضایی» یا «سیستم اجرایی و بدنة دولت»

مطالعة تطبیقی جایگاه سازمان ثبت اسناد و املاک در ساختار حاکمیت؛ ادغام در «سیستم قضایی» یا «سیستم اجرایی و بدنة دولت»[1]   بررسی تطبیقی نظام‌های حقوقی مختلف نشان می‌دهد در برخی کشورها سازمان و مرجع مسئول ثبت مالکیت‌‌ها و اسناد‌، وابسته به سیستم‌های قضایی و در برخی دیگر وابسته به سیستم‌های اجرایی و اداری است. توجه به این تفاوت میان نظام‌های حقوقی مختلف در تعیین جایگاه مرجع ثبتی در سیستم …
ادامه مقاله

نقش فناوری اطلاعات در کارکرد اطلاع‌رسانی سازمان ثبت اسناد و املاک

نقش فناوری اطلاعات در کارکرد اطلاع‌رسانی سازمان ثبت اسناد و املاک[1] ضرورت تأمین «کارکرد اطلاع‌رسانی» به‌عنوان یکی از کارکردهای حقوقی سیستم‌های ثبتی در دنیا از یک‌سو، و تمایل به ایجاد الکترونیک برای ارائة خدمات عمومی بهتر و تسریع و تسهیل اطلاع‌رسانی از سوی دیگر، سبب توجه به کشورها به بحث فناوری اطلاعات در سیستم‌های ثبتی گردیده و این مسئله را مطرح می‌سازد که چگونه فناوری اطلاعات بر بهبود کارکرد اطلاع‌رسانی …
ادامه مقاله

واکاوی نقش قراردادهای هوشمند در توسعه نظام ثبت الکترونیکی اسناد

واکاوی نقش قراردادهای هوشمند در توسعه نظام ثبت الکترونیکی اسناد[1] نظام ثبت اسناد یکی از مهم‌ترین ابزارهای لازم برای تضمین حقوق اشخاص و پیش‌گیری از اختلافات است. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته تلاش شده تا با ایجاد تحول در این عرصه، زمینه تسریع و تسهیل ثبت اسناد فراهم شود. کشورهایی نظیر ‌آمریکا و انگلستان، نه‌تنها با وضع قوانین جدید از نظام سنتی به ثبت الکترونیک تغییر وضعیت داده‌اند، بلکه با …
ادامه مقاله

مبانی و ماهیت قراردادهای واگذاری اراضی موضوع مادة 33 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع

اموال عمومی و اراضی ملی، بخش عظیمی از دارایی‌های یک کشور را تشکیل می‌دهند. نحوه ادارة اموال عمومی و اختیارات دولت در تملک و تصرف آن‌ها، حقوق مردم نسبت به این اموال و به‌طور کلی وضعیت حقوقی این اموال، در سیستم‌های حقوقی مختلف براساس مبانی حاکم بر ‌آن متفاوت است. در نظام حقوقی ایران که بر اساس احکام پی‌ریزی شده است، اموال عمومی در اختیار حاکم اسلامی است تا ضمن …
ادامه مقاله

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش