کمیسیون حل‌و‌فصل اختلافات و داوری

مؤسسة حقوقی و داوری بهنیایی

داوری در دعاوی​​​​​​​

در میان روش‌های حل‌و‌فصل اختلافات که جایگزین رسیدگی‌های قضایی هستند، داوری تنها روش الزام‌آوری است که می‌تواند بهترین شیوة حل‌وفصل نهایی اختلاف باشد. مهم‌ترین ویژگی این روش، سرعت بیشتر و تشریفات کمتر در مقایسه با رسیدگی قضایی است.​​​​​​​

دعاوی قابل‌طرح در داوری​​​​​​​

هر دعوای حقوقی مطرح‌شده در دادگاه، به‌جز موارد زیر، قابلیت ارجاع به داوری را دارد:  دعوای ورشکستگی، دعاوی مربوط به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح، امور مربوط به احوال شخصیه و رسیدگی به همة جرائم، حتی جرائم قابل‌گذشت.

داوری دعاوی تجاری بین‌المللی​​​​​​​

این داوری یکی از مهم‌ترین بخش‌های حقوق تجارت بین‌الملل و از روش‌های حل‌و‌فصل اختلافات تجاری است. بسیاری از نهادهای مربوط به حقوق تجارت بین‌الملل به‌کمک داوری توسعه یافته‌اند. براساس بند الف مادة 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، داوری یعنی «رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به‌وسیلة شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین و یا انتصابی».​​​​​​​

تفاوت‌های داوری بین‌المللی و داوری داخلی​​​​​​​

در برخی کشورها از جمله ایران، دو رژیم حقوقی متفاوت و مجزا برای داوری داخلی و خارجی در نظر گرفته شده است. تفاوت داوری بین‌المللی با داوری داخلی این است که به‌دلیل تفاوت‌های قوانین کشورها و نظام‌های حقوقی گوناگون، مقررات منعطف‌تر هستند. همچنین ممکن است مقر (محل) داوری ارتباط معناداری با دعوای مدنظر نداشته باشد؛ البته در داوری تجاری بین‌المللی احترام به اصل آزادی در قراردادها بیشتر و گسترده‌تر از داوری داخلی است.

نحوة ارجاع دعوا به داوری​​​​​​​

ارجاع امر به داوری مقوله‌ای اختیاری و مبتنی بر توافق طرفین است و تفاوتی ندارد که دعوای مدنظر در دادگاه‌ها طرح شده یا نشده باشد، یا درصورت طرح در کدام‌یک از مراحل رسیدگی قرار دارد. اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند، می‌توانند با تراضی یکدیگر اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند. براساس مادة 455 ق.آ.د.م طرفین می‌توانند به‌صورت شرط ضمن معامله یا به‌موجب قراردادی جداگانه‌ توافق کنند که درصورت بروز اختلاف، به داوری مراجعه کنند.

قرارداد داوری؛ مکتوب یا شفاهی؟​​​​​​​

قرارداد داوری می‌تواند به‌صورت شفاهی، کتبی و حتی الکترونیکی باشد. همچنین در مواردی ممکن است توافق عملی بر ارجاع به داوری از سوی طرفین صورت بگیرد.

شرایط انتخاب داور ​​​​​​​

شرایط خاصی برای داور مقرر نشده است؛ از این‌رو طرفین در انتخاب داور آزاد هستند، اما از آنجا که داور با پذیرش داوری و صدور رأی، به‌نوعی در حقوق و تکالیف طرفین داوری مداخله می‌کند، باید اهلیت استیفا داشته باشد؛ بنابراین بلوغ، عقل و رشد از شرایط داور به شمار می‌آید.

امکان تعیین اشخاص حقوقی به‌عنوان داور​​​​​​​

اشخاص حقوقی نیز می‌توانند به‌عنوان داور انتخاب شوند؛ در این صورت رسیدگی و صدور رأی از سوی کارشناسان و کمیسیون‌های زیرمجموعة آن سازمان امکان‌پذیر است.

عدم لزوم تعیین داور در قرارداد داوری​​​​​​​

در قرارداد ارجاع اختلاف به داوری تعیین این موضوع که چه کسی به اختلاف رسیدگی کند، ضروری نیست؛ بنابراین طرفین می‌توانند هنگام ارجاع اختلاف به داوری، داور را تعیین کرده و درصورت بروز اختلاف در این امر، به دادگاه مراجعه کنند. دادگاه صالح برای تعیین داور، در فرض نبود قرارداد داوری، صلاحیت رسیدگی بر اصل اختلاف را دارد؛ مانند دادگاه محل انعقاد قرارداد، اما طرفین می‌توانند دادگاه دیگری را نیز برای تعیین داور انتخاب کنند؛ البته آن‌ها نمی‌توانند از صلاحیت ذاتی دادگاه صالح عدول کنند و تنها می‌توانند صلاحیت محلی دادگاه صالح را تغییر دهند.

امتناع از صدور رأی یا فوت و حجر داور​​​​​​​

اگر طرفین شخص خاصی را به‌عنوان داور برای رسیدگی به اختلاف خود تعیین کرده باشند، درصورتی‌که داور مذکور  از رسیدگی به اختلاف امتناع کند یا محجور شود، موافقت‌نامة داوری فسخ می‌شود؛ مگر اینکه طرفین بار دیگر دربارة داوری شخص دیگری بر اختلاف خود توافق کنند.

اجرای رأی داور​​​​​​​

رأی داوری علی‌القاعده قابل‌اعتراض است، اما مانند رأی مراجع قضایی دولتی پس از قطعیت لازم‌الاجرا و فصل‌کنندة خصومت است. معمولاً محکوم‌علیه، رأی داوری را به اختیار خود اجرا می‌کند؛ در غیر این صورت اجرای اجباری رأی داوری امکان‌پذیر است. چنانچه محکوم‌له به اجرای اجباری رأی تمایل داشته باشد، باید حسب مورد به دادگاه ارجاع‌کنندة دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مراجعه کند و خواهان اجرای آن باشد.

اعتراض به رأی داور و ابطال رأی داوری​​​​​​​

داوری نوعی قضاوت اختصاصی میان طرفین دعواست و باید مطابق با اصول اساسی و عادلانه، از جمله اصل تناظر، حق دفاع و غیره صورت بگیرد. چنانچه فرایند رسیدگی فاقد این اصول باشد، طرف متضرر می‌تواند برای ابطال رأی داور اقدام کند. هدف داوری این است که طرفین دعوا- که با انتخاب خود، داوری را جایگزین توسل به دادگاه کرده‌اند- رأی صادره از مرجع داوری را با رغبت بپذیرند و آن را اجرا کنند؛ به همین دلیل رأی داور قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد و تنها ممکن است به جهاتی از جمله صدور رأی داور خارج از مهلت تعیین‌شده، یا تجاوز او از حدود اختیارات خود، یا مغایرت رأی داور با قوانین موجد حق، رأی صادره باطل یا قابل‌ابطال دانسته شود. گفتنی است درخواست ابطال رأی داور در موعد قانونی از دادگاه صلاحیت‌دار صادر می‌شود.

ذکر کارشناسی به‌منزلة روش حل‌وفصل دعوا​​​​​​​

براساس رویة قضایی معنای حل‌وفصل هرگونه اختلاف از سوی کارشناس در قرارداد فی‌مابین، همان داوری موضوع مادة 455 قانون آیین دادرسی مدنی است.

حل‌و‌فصل دعاوی شرکت‌ها از طریق داوری​​​​​​​

دربارة اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) ارجاع به داوری و تعیین داور در صلاحیت هیئت‌مدیره است. اگر به‌موجب اساسنامه این اختیار به مدیرعامل تفویض نشده باشد، باید وی را فاقد این اختیار دانست؛ مگر اینکه هیئت‌مدیره به‌صورت موردی این اختیار را به مدیرعامل بدهد.

اختیار نماینده برای مراجعه به داوری​​​​​​​

براساس بند 5 مادة 35 ق.آ.د.م ضروری است ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور صراحتاً در اختیارات نماینده ذکر شود؛ وگرنه این اختیار برای نماینده وجود ندارد.

مطالبة وجه اسناد تجاری در قراردادهای بیع از طریق داوری​​​​​​​

اگر قرارداد بیع متضمن شرط داوری بوده و بابت ثمن نیز چک با قید «بابت قرارداد ذکرشده» باشد، وجه چک مزبور منحصراً با ارجاع به داوری قابل‌مطالبه است و نمی‌توان با توسل به اصل تجریدی اسناد تجاری، دعوای مطالبه وجه چک را به‌شکلی مستقیم در محکمه اقامه کرد.

پایان داوری​​​​​​​

قاعدتاً داوری با صدور رأی داور پایان می‌یابد، اما در مواردی نیز داوری پیش از صدور رأی زایل می‌شود، از جمله توافق طرفین، فوت یا حجر یکی از طرفین، تمایل‌نداشتن داور به داوری یا عدم امکان انجام این امر، صادرنشدن رأی در مدت داوری، صدور حکم بطلان رأی داور، زوال دعوا و منتفی‌شدن موضوع داوری

قاعدتاً داوری با صدور رأی داور پایان می‌یابد، اما در مواردی نیز داوری پیش از صدور رأی زایل می‌شود، از جمله توافق طرفین، فوت یا حجر یکی از طرفین، تمایل‌نداشتن داور به داوری یا عدم امکان انجام این امر، صادرنشدن رأی در مدت داوری، صدور حکم بطلان رأی داور، زوال دعوا و منتفی‌شدن موضوع داوری

خدمات حقوقی داوری تخصصی قابل‌ارائه در کمیسیون داوری مؤسسة حقوقی و داوری بهنیایی​​​​​​​

امروزه حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری به‌دلیل تسریع در رسیدگی و پرداخت‌نکردن هزینة دادرسی و آزادی عمل در ارتباط با داور بسیار رایج شده است. نهادهای رسمی نیز به حل اختلافات از طریق داوری گرایش یافته‌اند، اما دعاوی داوری نیز پیچیدگی‌های خاص خود را دارد؛ از این‌رو به‌وسیلة مشاوره با وکلای متخصص می‌توان بسیاری از مشکلات ناشی از داوری را حل کرد؛ بدین‌منظور مؤسسة حقوقی و داوری بهنیایی با بهره‌گیری از وکلای مجرب و خوش‌نام بین‌المللی آمادة ارائة خدمات داوری به شرح زیر است:
* قبول داوری در اختلافات و دعاوی قراردادی و حقوقی
* مشاوره و پذیرش داوری در سازمان‌های داوری ایران، مانند اتاق داوری بازرگانی بین‌المللی  (ACIC) و سازمان داوری منطقه‌ای تهران (TRAC)
* ارائة مشاوره و پذیرش داوری در سازمان‌های داوری بین‌المللی مانند AAA، ICC،LCIA ، ICSID
* تهیه و تنظیم شرط داوری پیش از بروز اختلاف یا موافقت‌نامة داوری پس از بروز اختلاف در قراردادهای داخلی و بین‌المللی
* اجرای آرای داوری با رعایت قوانین ایران
* ابطال آرای داوری داخلی و بین‌المللی در مراجع قضایی
* ارائة مشاورة حقوقی و قبول وکالت دعاوی اعتراض شخص ثالث به رأی داور
* درخواست توقف اجرای رأی داور
* اعتراض به رأی داوری
* داوری در دعاوی در کوتاه‌ترین زمان توسط وکلای متخصص داوری
* دادخواست تعیین و ارجاع به داوری
* شرکت در جلسات داوری به‌عنوان وکیل و ارائة لوایح لازم
* اجرای آرای صادره از سوی داور
* پیشگیری از بروز مشکلات حقوقی و قضایی به‌منزلة اولین و مهم‌ترین هدف، با ارائة مشاوره‌های حقوقی و تخصصی یا تنظیم صحیح قراردادها در چهارچوب قانونی و عرف و رویة تجاری
* حل‌وفصل مسائل و اختلافات بدون نیاز به مراجعه به مراکز قضایی با توافق طرفین در اعطای صلاحیت داوری به مؤسسه
* درصورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای قرارداد، تلاش برای حل اختلافات موجود میان طرفین دعوی از طریق صلح
* درصورت عدم حصول نتیجه از طریق صلح و سازش، رسیدگی به اختلافات و صدور رأی داوری
* اقدام به انعقاد قرارداد برای ارائة مشاوره حقوقی به اشخاص حقیقی، حقوقی، شرکت‌ها، کارخانه‌ها و مؤسسات
* سرعت بالای رسیدگی به پرونده‌ها
* تعهد به رسیدگی به پرونده‌ها در اسرع وقت، مستند به آیین‌نامة داخلی مؤسسة حقوقی و داوری
* به‌کارگیری نهایت دقت با نگاه تخصصی در رسیدگی به پرونده‌ها با استفاده از حقوق‌دانان اهل فن و تجربه
* ایجاد ارتباط دوسویه میان تجار و صنعتگران ایرانی با تجار و صنعتگران دیگر کشورها از طریق رایزنان بازرگانی سفارتخانه‌ها با تنظیم تفاهم‌نامه‌های همکاری به‌منظور ایجاد اعتماد تجاری
* معرفی تجار و صنعتگران داخلی به تجار و صنعتگران سایر کشورها به‌واسطة وجود ارتباط با هر دو
* برقراری جلسات و مذاکرات سازشی و تنظیم سازش‌نامه
* تهیه و تنظیم موافقت‌های داوری قبل یا بعد از بروز اختلاف
* تهیه و تنظیم شروط داوری در قراردادهای بین‌المللی
* داوری در اختلافات داخلی و بین‌المللی
* معرفی و انتخاب داوران
* پیگیری اجرای آراء داوری داخلی و بین‌المللی و تسهیل اجرای آن‌ها

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش